مقاله پژوهشی
ارزیابی شهر تبریز به‌عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی براساس مدل بهینه‌کاوی طی دورة زمانی 1397-1390
ارزیابی شهر تبریز به‌عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی براساس مدل بهینه‌کاوی طی دورة زمانی 1397-1390

خدیجه صالحی ابر؛ پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/ue.2020.124028.1149

چکیده
  با توجه به گرایش روزافزون کشورهای جهان به استفاده از صنایع پاک و دوری از اقتصاد تک محصولی نظیر نفت، تولید و بازاریابی تولیدات صنایع دستی به‌عنوان عاملی مؤثر در رشد اقتصاد کشور مطرح می‌شوند. از راهکارهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طراحی مدل کسب‌و‌کار امکان‌گرا در صنایع دستی شهر جهانی لالجین
طراحی مدل کسب‌و‌کار امکان‌گرا در صنایع دستی شهر جهانی لالجین

مرداویج توکلی؛ رسول بیدرام؛ سعید میرواحدی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22108/ue.2020.125894.1167

چکیده
  در فعالیت‌های تولید و عرضة محصولات صنایع دستی توجهی به مبحث انتخاب و طراحی مدل کسب‌و‌کار نشده است. در این تحقیق به روش آمیختة‌ تبیینی متوالی، ابتدا در بخش کمّی، مجموعه روش‌های استفاده‌شده در کسب‌و‌کار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد
سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد

مهدی پندار؛ رضا خوش سیما؛ رضا ویسی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 35-50

https://doi.org/10.22108/ue.2020.125322.1162

چکیده
  این پژوهش با هدف سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر خلق وفاداری به برند مقصد در صنعت گردشگری انجام شده و شامل دو بخش کمی و کیفی است. در بخش کیفی، با 50 نفر از خبرگان دانشگاه و مدیران مؤسسات گردشگری در شهر مشهد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل مؤثر بر نرخ مسکن خالی در ایران طی سال‌های 1385 تا 1395 ازطریق روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM)
تحلیل عوامل مؤثر بر نرخ مسکن خالی در ایران طی سال‌های 1385 تا 1395 ازطریق روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM)

ایمان عابدی؛ محمد نعمتی؛ مهدی کیانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22108/ue.2021.124686.1156

چکیده
  مسکن به‌مثابه یک موهبت اجتماعی و به شکل کالای خصوصی در بازار مصرفی و سرمایه‌ای با نیروهای جورسازی مانند قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان مبادله می‌شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، به روند پیش‌بینی‌پذیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش هزینة مبادلة نهاد برنامه‌ریزی شهری، مورد پژوهشی طرح تفصیلی شهر اصفهان
سنجش هزینة مبادلة نهاد برنامه‌ریزی شهری، مورد پژوهشی طرح تفصیلی شهر اصفهان

احسان مالکی‌پور؛ محمدحسین شریف‌زادگان

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22108/ue.2021.125814.1166

چکیده
  هر برنامه‌ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می‌کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می‌شود تا هزینه‌های مبادله‌ای  را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل دگرگونی سیاست‌گذاریهای افقی و عمودی ساماندهی مشاغل شهری در برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی ایران پس از انقلاب اسلامی
تحلیل دگرگونی سیاست‌گذاریهای افقی و عمودی ساماندهی مشاغل شهری در برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی ایران پس از انقلاب اسلامی

عفت صبوحی؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی؛ نگین صادقی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22108/ue.2021.127327.1178

چکیده
  نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره‌گیری از الگوهای برنامه‌ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های ملی، سازوکارها و سیاست‌گذاری‌های هدایت و کنترل و ساماندهی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان به‌منظور تأمین مالی کاربری‌های مسکونی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان به‌منظور تأمین مالی کاربری‌های مسکونی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)

فرشته جندقی میبدی؛ مرتضی جعفرزاده نجار؛ عباسعلی کوثری

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 99-112

https://doi.org/10.22108/ue.2021.121523.1133

چکیده
  یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بافت‌های فرسوده در کشور مجموعة پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)‌ است که اکنون با گذشت بیش از بیست سال از آغاز طرح نوسازی و بهسازی این بافت، مشارکت‌نکردن مالکان و ساکنان در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: شهر خرم‌آباد)
الگوی فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: شهر خرم‌آباد)

عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی؛ بهناز محمدیاری

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 113-126

https://doi.org/10.22108/ue.2021.120085.1125

چکیده
  یکی از معضلات شهرهای درحال توسعه، شکل‌گیری طبقه‌ای از جوامع انسانی فقیر است. پدیدة فقر در شهرها پیامدهای منفی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی برای شهر و ساکنان به دنبال دارد؛ بنابراین، شناسایی الگوی توزیع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رتبه بندی محلات شهر تهران از نظر سطح برخورداری و کیفیت زندگی با استفاده از Fuzzy TOPSIS
رتبه بندی محلات شهر تهران از نظر سطح برخورداری و کیفیت زندگی با استفاده از Fuzzy TOPSIS

اکبر احمدی؛ اسفندیار جهانگرد

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 127-148

https://doi.org/10.22108/ue.2021.124422.1151

چکیده
  کلانشهر تهران دارای 22 منطقه و 430 محله می باشد. سوای فضای جعرافیایی ناهمگن در محلات مختلف، کارکردها ، ویژگیهای جمعیتی و فرهنگی متفاوت، و  وضعیت اقتصادی و معیشتی هر محله، موجب تفاوت های شکلی و ماهوی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در کلان‌شهر اصفهان با تأکید بر عوارض محلی
عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در کلان‌شهر اصفهان با تأکید بر عوارض محلی

نادر آخوندی؛ حسین شریفی رنانی؛ مجید صامتی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22108/ue.2022.131795.1198

چکیده
  مدیریت تأمین و تخصیص منابع مالی شهرداری‌ها در میان چالش‌ها و معضلات بخش‌های مختلف مدیریت شهری اهمیت ویژه‌ای دارد. عوارض منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند و از یک تداوم پذیرفتنی برخوردار ...  بیشتر