مدیر مسئول


بابک صفاری استادیار اقتصاد شهری و منطقه‌ای، دانشگاه اصفهان

سردبیر


نعمت الله اکبری استاد اقتصاد شهری و منطقه‌ای و توسعه و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان

کارشناس نشریه


زهرا ظهرابی دانشگاه اصفهان

  • ueres.ui.ac.ir
  • 03137934335

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی عسگری دانشگاه یورک کانادا - مدیریت فوریت ها و فجایع

اعضای هیات تحریریه


علی ربانی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان – اقتصاد بخش عمومی

اعضای هیات تحریریه


مجید صامتی استاد دانشگاه اصفهان – علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


جعفر قادری دانشیار دانشگاه شیراز – اقتصاد شهری و منطقه‌ای

اعضای هیات تحریریه


نادر مهرگان دانشگاه بوعلی سینا

اعضای هیات تحریریه


شکوفه فرهمند دانشگاه اصفهان

علوم اقتصادی

  • sh.farahmandase.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سهراب دل انگیزان دانشگاه رازی کرمانشاه

  • delangizanrazi.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


داود بهبودی دانشگاه تبریز

اقتصاد

  • dbehbudigmail.com

اعضای هیات تحریریه


زهرا دهقان دانشگاه شیراز

  • zdehghanshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


روح اله شهنازی دانشگاه شیراز

  • rshahnazishirazu.ac.ir