مدیر مسئول


بابک صفاری استادیار دانشگاه اصفهان - اقتصاد شهری و منطقه‌ای

سردبیر


نعمت الله اکبری استاد دانشگاه اصفهان – اقتصاد شهری و منطقه‌ای و توسعه و برنامه‌ریزی

کارشناس نشریه


زهرا ظهرابی دانشگاه اصفهان

  • ueres.ui.ac.ir
  • 03137934335

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی عسگری دانشیار دانشگاه یورک کانادا - مدیریت فوریت ها و فجایع

اعضای هیات تحریریه


علی زنگی آبادی دانشیار دانشگاه اصفهان – جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان – اقتصاد بخش عمومی

اعضای هیات تحریریه


علیمراد شریفی دانشیار دانشگاه اصفهان – اقتصاد انرژی

اعضای هیات تحریریه


جعفر قادری دانشیار دانشگاه شیراز – اقتصاد شهری و منطقه‌ای

اعضای هیات تحریریه


شکوفه فرهمند دانشگاه اصفهان

علوم اقتصادی

  • sh.farahmandase.ui.ac.ir