مدیر مسئول


بابک صفاری گروه اقتصاد (اقتصاد شهری منطقه ای) ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اقتصاد شهری و منطقه ای

سردبیر


نعمت الله اکبری گروه اقتصاد (اقتصاد شهری و منطقه‌ای و توسعه و برنامه‌ریزی)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اقتصاد شهری و منطقه‌ای و توسعه و برنامه‌ریزی

کارشناس نشریه


زهرا ظهرابی دانشگاه اصفهان

  • ueres.ui.ac.ir
  • 03137934335

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی عسگری دانشیار مدیریت فوریت ها و فجایع، دانشگاه یورک کانادا، کانادا

مدیریت فوریت ها و فجایع

اعضای هیات تحریریه


علی ربانی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


محسن رنانی استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

اقتصاد بخش عمومی

اعضای هیات تحریریه


مجید صامتی استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


جعفر قادری دانشیار گروه اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اقتصاد شهری و منطقه‌ای

اعضای هیات تحریریه


نادر مهرگان گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

اعضای هیات تحریریه


شکوفه فرهمند گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علوم اقتصادی

  • sh.farahmandase.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سهراب دل انگیزان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

اقتصاد

  • delangizanrazi.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


داود بهبودی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

اقتصاد

  • dbehbudigmail.com

اعضای هیات تحریریه


زهرا دهقان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اقنصاد

  • zdehghanshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


روح اله شهنازی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اقتصاد

  • rshahnazishirazu.ac.ir