فرایند پذیرش مقالات

پس از ارسال مقاله توسط نویسنده، مقاله توسط دبیر علمی نشریه مورد بررسی اولیه قرار می گیرد.

در بررسی اولیه مقاله به طور کلی از نظر محتوا، موضوع، تکرای بودن مقاله، جدید بودن موضوع، روش تحقیق و ... چک می شود. سپس اگر مورد تأیید قرار نگیرد در همان مرحله اول رد می شود و در صورت تأیید وارد مرحله داوری قرار می گیرد.

قبل از مرحله داوری، مقاله در وضعیت پرداخت هزینه داوری ( مبلغ 100 هزار تومان )  به نویسنده ارسال می شود و پس از پرداخت هزینه، مقاله به داوران ارسال می شود.

پس از تأیید داوران مقاله برای انجام اصلاحات به نویسنده ارسال می شود. پس از بازگشت برای داوری نهایی ارسال می شود.

به طور کلی نظر داوران در مورد مقاله صرفا نظر مشورتی به هیات تحریریه و سردبیر است و تصمیم آخر (در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله) توسط سردبیر اتخاذ می‌شود و مواردی مانند طول مدت بررسی، نوع نیاز نویسنده به پذیرش و یا نوع پژوهشی که مقاله از آن مستخرج شده است، هیچ نقشی در این تصمیم ندارد.

پس از تأیید، هزینه نهایی مقاله توسط نویسنده(150 هزار تومان) واریز می شود.