درباره نشریه

نشریه اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان یک دوفصلنامه دسترسی آزاد با شیوۀ داوری دو سو ناشناس است که مقاله‌های علمی، پژوهشی و مروری در حوزۀ اقتصاد شهری به زبان فارسی به همراه چکیده و منابع به زبان انگلیسی منتشر می‌کند. 

عنوان:  اقتصاد شهری

عنوان انگلیسی: Urban Economics

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: بابک صفاری

سردبیر: نعمت اله اکبری

شاپای الکترونیکی: 2588-4867

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  دو فصلنامه

شروع انتشار: زمستان 1395

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: ندارد

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

 نوع مجوز انتشار:  CC BY NC ND

نوع دسترسی: دسترسی آزاد، عمومی

صاحب حق نشر: دانشگاه اصفهان

کپی رایت: همه مقالات نشریه اقتصاد شهری تحت مجوز (CC BY NC ND)  منتشر می شوند.

کوپ: این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.  

 خط مشی سرقت ادبی: نویسنده (نویسندگان) باید از سرقت ادبی از هر نوع خودداری کنند و در صورت اصالت متن، از اصل مالکیت معنوی و مالکیت مشترک داده ها تبعیت کنند. مشاهدات جدید با نشان دادن امکان تکرارپذیری آزمایش ها به عنوان سرقت ادبی تفسیر نمی شود، مشروط بر اینکه داده هایی که باید تأیید شوند به صراحت نقل شده باشند. 

نشریه اقتصاد شهری هر مورد سرقت ادبی را بر اساس معیارهای خود قضاوت می کند. اگر سرقت ادبی توسط ویراستاران، داوران یا هیات تحریریه در هر مرحله از انتشار، قبل یا بعد از پذیرش، در حین ویرایش یا در مرحله اثبات صفحه شناسایی شود، به نویسنده یا نویسنده‌ها هشدار داده شده  و از او خواسته می شود تا متن را بازنویسی کند و به منابع اصلی استناد دقیق بدهد. اگر سرقت ادبی گسترده باشد، ممکن است مقاله رد شود.

در صورت تشخیص سرقت علمی گسترده پس از انتشار مقاله، مقاله از آرشیو حذف می‌شود، این سرقت ادبی در سایت نشریه اعلام می‌شود و نام (نویسنده یا نویسندگان) در لیست سیاه قرار می‌گیرد.