پیرو جلسه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 18/5/96 و بررسی آن در کارگروه تخصصی مورخ 20/6/96 با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی از شماره زمستان 95 به نشریه اقتصاد شهری موافقت گردید. این نشریه به صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان در حوزه های زیر به انتشار مقالات اقدام می نماید:

1- جامعه شناسی شهری

2- اقتصاد حمل و نقل شهری

3- اقتصاد مالی شهری

4- اقتصاد محیط زیست شهری

5- تحلیل فضایی و GIS

6- اقتصاد مسکن و املاک

7- اقتصاد و مدیریت بحران شهری

8- اقتصاد شهری و منطقه ای

و سایر بخش های مرتبط