اهداف و چشم انداز

هدف این مجله، فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، فراهم آوردن زمینه انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه اقتصاد شهری میباشد. نشریه اقتصاد شهری در حوزه های زیر به انتشار مقالات اقدام می نماید:

 

1- جامعه شناسی شهری

2- اقتصاد حمل و نقل شهری

3- اقتصاد مالی شهری

4- اقتصاد محیط زیست شهری

5- تحلیل فضایی و GIS

6- اقتصاد مسکن و املاک

7-  اقتصاد و مدیریت بحران شهری

8- اقتصاد شهری و منطقه ای

و سایر بخش های مرتبط