داوران سال 1402

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

لینک

بابک

صفاری

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

شکوفه

فرهمند

دانشیار

شگاه اصفهان

 

رزیتا

مویدفر

دانشیار

شگاه اصفهان

 

نعمت اله

اکبری

دانشیار

شگاه اصفهان

 

روح اله

شهنازی

 

دانشگاه شیراز

 

شهرام

رئیسی دهکردی

سایر

وزارت امور اقتصاد و دارایی

 

فرزانه

محمدی

استادیار

 

 

وحید

قاسمی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

سهراب

دل انگیزان

دانشیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

هما

موذن جمشیدی

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

سعید

ابراهیمی

استادیار

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان

 

مجید

صامتی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

مژگان

سلیمانی

سایر

دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان

 

زهرا

دهقان شبانی

استادیار

دانشگاه شیراز

 

ایمان

کی فرخی

   

 

علی

دهنوی

استادیار

دانشگاه اصفهان