تماس با ما

آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداری انتشارات دفتر نشریه اقتصاد شهری

تلفن(نمابر):37934335(031)   پست الکترونیک:  ue@res.ui.ac.ir 


CAPTCHA Image