داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سعید ابراهیمی تخصصی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان
مینا ابوطالبی دانشگاه اصفهان
علی آذر تخصصی دانشیار، گروه شهرسازی و معماری
ناصر یارمحمدیان استادیارگروه اقتصاد و کارآفرینی ، دانشکده پژوه شهای عالی در هنر و کارافرینی دانشگاه هنر اصفهان
حجت ایزدخواستی استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی شهید بهشتی، تهران
مریم اصغری تخصصی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
نعمت اله اکبری
هادی امیری دانشگاه اصفهان
محمود اولاد دانشگاه اصفهان
ایمان باستانی فر دانشگاه اصفهان
رسول بیدرام
داود بهبودی تخصصی دانشگاه تبریز
فریاد پرهیز تخصصی دانشگاه اصفهان
حسن پوربافرانی
ندا ترابی فارسانی دانشگاه هنر اصفهان
محبوبه جعفری استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز
محمود جلالی
حمید جلالیان تخصصی دانشکد علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران
اعظم جلائی دانش آموخته دانشگاه اصفهان
مهدی چراغی تخصصی گروه جغرافیا-دانشگاه زنجان
فاتح حبیبی تخصصی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان
میثم حداد تخصصی دانشگاه اصفهان
زهرا حیدری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- آمار زیستی
محمدرضا حیدری
حسین حق شناس دانشگاه صنعتی اصفهان
سهیلا حمیدزاده خیاوی تخصصی استادیار دانشگاه شبستر
عبدالرضا دادبود تخصصی دانشگاه گرگان
سهراب دل انگیزان تخصصی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
مصطفی دین محمدی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد
حمید دهقانی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زهرا دهقان شبانی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
علی دهنوی دانشگاه اصفهان
محمد سعید ذبیحی دان تخصصی استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
طاها ربانی تخصصی استادیار دانشگاه یزد
محمد تقی رضوان دانشگاه کاشان
سیدحسین رضوی حاجی آقا تخصصی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.
منیره رفعت دانشگاه اصفهان- گروه اقتصاد
محسن رنانی
شهرام رئیسی دهکردی وزارت امور اقتصاد و دارایی
محمد زاهدی خیابان میرزا طاهر خیابان مظاهری کوچه شماره دو ساختمان دریا واحد یک
مهدی یزدانی تخصصی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
زهرا زمانی پژوهشگر قطب اقتصاد بین‌الملل و پژوهشگر پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دانشگاه اصفهان
مهدی ژیانپور تخصصی عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی واحد اصفهان
بهرام سحابی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مژگان سلیمانی تخصصی دانشآموخته دکتری دانشگاه اصفهان
مصطفی سلیمی فر تخصصی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل شاه آبادی تخصصی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران
احمد شاهیوندی تخصصی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی شائمی برزکی دانشگاه اصفهان
زهره شیرانی
علیمراد شریفی
زاهد شفیعی
آمنه شهیدی
روح اله شهنازی شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی،بخش اقتصاد
زین العابدین صادقی تخصصی علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران
حمیدرضا صارمی تخصصی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نرگس صالح نیا تخصصی دانشیار گروه اقتصاد داشگاه فردوسی مشهد
مجید صامتی دانشگاه اصفهان
بابک صفاری دانشگاه اصفهان
علی صفری دانشگاه اصفهان
صدرالدین طاهری
محمدعلی عبدلی تخصصی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
مرتضی عزتی تران - جلال
علی عسگری
سعید فتحی دانشگاه اصفهلن
مجید فرهادی یونکی تخصصی دکترای گردشگری. مدرس دانشگاه شهرکرد .
شکوفه فرهمند
جعفر قادری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
ساسان قاراخانی تخصصی دانشگاه اصفهان
محمدرضا قاسمی
وحید قاسمی دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
حسین قانونی دانشگاه تهران
صفر قائد رحمتی دانشگاه تربیت مدرس
تضی قلیچ تخصصی دانشگاه امام خمینی قزوین
علی اکبر قلی زاده تخصصی عضو هیات علمیدانشگاه بوعلی سینا گروه اقتصاد
علی قنبری برزیان تخصصی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ایران
غلامحسین کیانی
کامران کیانفر دانشگاه اصفهان
نسرین کریمی دالنشگاه اصفهان
مصطفی کریم زاده تخصصی استادیار گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان کی فرخی دانشگاه
الناز کیواانی تخصصی مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست
احسان مالکی پور دانش آموخته دکتری دانشگاه شهید بهشتی
فرزانه محمدی ایران
داریوش مرادی چادگانی تخصصی گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
حجت الله میرزائی ستادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
محمد مسعود تخصصی گروه شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران
ثریا معمار دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
شهرام معینی تخصصی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
مریم معینی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید سعید ملک الساداتی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
نادر مهرگان تخصصی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان
منصور مهینی زاده تخصصی استادیار/ دانشگاه یزد
علی موحد تخصصی، عمومی دانشیار گروه گردشگری دانشکاه خوارزمی تهران
رزیتا مویدفر
هما موذن جمشیدی تخصصی گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
سعید نادی null
حمیرا ندیم تخصصی هیات علمی دانشگاه تهران
مهین نسترن خیابان استانداری. روبروی موزه هنرهای معاصر. دانشگاه هنر اصفهان. گروه شهرسازی
رضا نصراصفهانی
خدیجه نصرالهی
همایون نورائی گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان
قدرت اله نوروزی اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده اقتصاد گروه حقوق
رضا همتی دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم احتماعی
محمد واعظ برزانی