نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مینا ابوطالبی دانشگاه اصفهان
ناصر یارمحمدیان استادیارگروه اقتصاد و کارآفرینی ، دانشکده پژوه شهای عالی در هنر و کارافرینی دانشگاه هنر اصفهان
مریم اصغری تخصصی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
نعمت اله اکبری
هادی امیری دانشگاه اصفهان
ایمان باستانی فر دانشگاه اصفهان
رسول بیدرام
حسن پوربافرانی
ندا ترابی فارسانی دانشگاه هنر اصفهان
محمود جلالی
میثم حداد تخصصی دانشگاه اصفهان
زهرا حیدری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- آمار زیستی
محمدرضا حیدری
حسین حق شناس دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا دهقان شیراز - میدان ارم- دانشگاه شیراز- دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی- بخش اقتصاد
حمید دهقانی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زهرا دهقان شبانی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
محمد تقی رضوان دانشگاه کاشان
منیره رفعت دانشگاه اصفهان- گروه اقتصاد
محسن رنانی
شهرام رئیسی دهکردی وزارت امور اقتصاد و دارایی
زهرا زمانی پژوهشگر قطب اقتصاد بین‌الملل و پژوهشگر پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دانشگاه اصفهان
مهدی ژیانپور تخصصی عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی واحد اصفهان
احمد شاهیوندی تخصصی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی شائمی برزکی دانشگاه اصفهان
زهره شیرانی
علیمراد شریفی
زاهد شفیعی
آمنه شهیدی
روح اله شهنازی شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی،بخش اقتصاد
حمیدرضا صارمی تخصصی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مجید صامتی دانشگاه اصفهان
بابک صفاری
علی صفری دانشگاه اصفهان
صدرالدین طاهری
مرتضی عزتی تران - جلال
علی عسگری
سعید فتحی دانشگاه اصفهلن
شکوفه فرهمند
جعفر قادری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
ساسان قاراخانی دانشگاه اصفهان
محمدرضا قاسمی
وحید قاسمی دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
حسین قانونی دانشگاه تهران
صفر قائد رحمتی دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین کیانی
کامران کیانفر دانشگاه اصفهان
فرزانه محمدی
داریوش مرادی چادگانی تخصصی گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
شهرام معینی تخصصی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
مریم معینی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید سعید ملک الساداتی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
رزیتا مویدفر
هما موذن جمشیدی تخصصی گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
سعید نادی null
مهین نسترن خیابان استانداری. روبروی موزه هنرهای معاصر. دانشگاه هنر اصفهان. گروه شهرسازی
رضا نصراصفهانی
خدیجه نصرالهی
همایون نورائی گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان
قدرت اله نوروزی اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده اقتصاد گروه حقوق
رضا همتی دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم احتماعی
محمد واعظ برزانی