دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 8، آبان 1399 
بررسی تقاضای بازار گردشگری ادبی (مورد پژوهی: استان کرمان)

صفحه 35-48

10.22108/ue.2021.126877.1173

فاطمه سام؛ ندا ترابی فارسانی؛ محمد مرتضوی؛ امیر عباس نجفی پور