ارزیابی زیست‌پذیری فرهنگی کلان‌شهر اصفهان
1. ارزیابی زیست‌پذیری فرهنگی کلان‌شهر اصفهان

شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.116626.1111

چکیده
  امروزه بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و توسعه‌یافتۀ جهان، درصدد بهره‌بردن از منابع فرهنگی خود در شهرها هستند تا به سوی پیشرفت اقتصادی بیشتر گام بردارند. این امر علاوه بر منابع، نیازمند برنامه‌ریزی ...  بیشتر
بررسی همگرایی هزینة خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی
2. بررسی همگرایی هزینة خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

سارا معصوم زاده؛ مهدی شیرافکن

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.107717.1040

چکیده
  توزیع درآمد و هزینة خانوارها یکی از شاخص‌های بررسی وجود تفاوت بین استان‌ها به لحاظ اقتصادی است. چه‌بسا یکی از اهداف برنامه‌های توسعة کشور، از میان برداشتن چندگانگی بین استان‌ها و تحقق رشد و توسعة ...  بیشتر