ارزیابی زیست‌پذیری فرهنگی کلان‌شهر اصفهان
ارزیابی زیست‌پذیری فرهنگی کلان‌شهر اصفهان

شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22108/ue.2020.116626.1111

چکیده
  امروزه بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و توسعه‌یافتۀ جهان، درصدد بهره‌بردن از منابع فرهنگی خود در شهرها هستند تا به سوی پیشرفت اقتصادی بیشتر گام بردارند. این امر علاوه بر منابع، نیازمند برنامه‌ریزی ...  بیشتر
بررسی همگرایی هزینة خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی
بررسی همگرایی هزینة خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

سارا معصوم زاده؛ مهدی شیرافکن

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 23-36

https://doi.org/10.22108/ue.2019.107717.1040

چکیده
  توزیع درآمد و هزینة خانوارها یکی از شاخص‌های بررسی وجود تفاوت بین استان‌ها به لحاظ اقتصادی است. چه‌بسا یکی از اهداف برنامه‌های توسعة کشور، از میان برداشتن چندگانگی بین استان‌ها و تحقق رشد و توسعة ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر بازآفرینی اقتصادی شهر با رویکرد گردشگری گاسترونومی (مطالعه موردی: رویداد جشنواره آَش شهر زنجان)
تحلیلی بر بازآفرینی اقتصادی شهر با رویکرد گردشگری گاسترونومی (مطالعه موردی: رویداد جشنواره آَش شهر زنجان)

محمد تقی حیدری؛ محسن احدنژاد روشتی؛ سعید محرمی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22108/ue.2020.123690.1147

چکیده
  امروزه گردشگری بر غذا تأثیر گذاشته و این امر به شکل‌گیری محیط حمایتی و ایجاد زیرساخت‌های اولیه و درنهایت، به توسعة کارآفرینی منجر شده است. در این بین، گردشگری گاسترونومی، یکی از انواع گردشگری است؛ این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد شهرهای تجارت‌محور اقتصاد ایران مطالعه موردی شش شهر ساحلی: کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس
بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد شهرهای تجارت‌محور اقتصاد ایران مطالعه موردی شش شهر ساحلی: کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس

مسلم انصاری نسب؛ وحید فرزام؛ زبیده بلوچی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 55-76

https://doi.org/10.22108/ue.2020.121503.1132

چکیده
  اقتصاددانان معتقدند تجارت آزاد با صادرات کالاهای تولید داخل و واردات کالاهای موردنیاز از خارج، رفاه کشورها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، بهبود تجارت، یکی از اهداف عمدة اقتصادی در کشورها است و مناطق آزاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ابعاد منطقه‌ای شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار کار شهری ایران‌: رویکرد تجزیۀ نئومارک
ابعاد منطقه‌ای شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار کار شهری ایران‌: رویکرد تجزیۀ نئومارک

ناهید چشمه قصابانی؛ سید سعید ملک الساداتی؛ علی اکبر ناجی میدانی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 77-90

https://doi.org/10.22108/ue.2020.122909.1142

چکیده
  تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار، به تخصیص غیر بهینة منابع انسانی منجر شده است و آثار منفی بر رشد اقتصادی برجای می‌گذارد. با توجه به تفاوت استان‌ها به لحاظ وضعیت درآمدی و دستمزد پرداختی به مردان و زنان، ...  بیشتر
مقاله کاربردی
شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین روش‌های تأمین درآمدی پایدار شهرداری با استفاده از فنون MCDM (مطالعة موردی: شهرداری همدان)
شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین روش‌های تأمین درآمدی پایدار شهرداری با استفاده از فنون MCDM (مطالعة موردی: شهرداری همدان)

روح اله سهرابی؛ آرزو صفری

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22108/ue.2020.123385.1143

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین روش‌های تأمین درآمدی پایدار شهرداری با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره در شهرداری همدان صورت گرفته است. جامعة آماری تحقیق، تعداد 25 نفر از مدیران ...  بیشتر