کاربرد روش نظریة داده بنیاد در شناسایی الگوی ذهنی تقاضای مسکن در شهر تبریز: رویکرد علوم شناختی
کاربرد روش نظریة داده بنیاد در شناسایی الگوی ذهنی تقاضای مسکن در شهر تبریز: رویکرد علوم شناختی

پرویز محمدزاده؛ مهدی شیرافکن؛ داود بهبودی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.115718.1104

چکیده
  بیشتر افراد با انتخاب بهینة مسکن، یکی از چالش‌های مهم بحث تقاضای مسکن، مواجه‌اند. با توجه به اینکه دربارة اهمیت نقش بودجه در انتخاب مسکن توافق کلی وجود دارد، الگوی یکپارچه‌ای برای سنجش نقش و تأثیر تمامی ...  بیشتر
بررسی الگوی محل سکونت مهاجران و ارتباط آن با حاشیه‌نشینی و فقر شهری در کلان‌شهرها نمونة موردی: کلان‌شهر مشهد
بررسی الگوی محل سکونت مهاجران و ارتباط آن با حاشیه‌نشینی و فقر شهری در کلان‌شهرها نمونة موردی: کلان‌شهر مشهد

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.115485.1115

چکیده
  مهاجرت، یکی از فرایندهایی است که همواره بین سکونت‌های انسانی در هر سطحی وجود داشته است؛ اما این مقوله در ایران بعد از دهه 1340 شمسی شدت یافته و در دهه‌های بعدی به‌دلایل مختلف به‌خصوص عوامل اقتصادی و تغییرات ...  بیشتر
بررسی اثر ارزش افزودة بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بر شهرنشینی در استان‌های ایران: کاربردی از رگرسیون کوانتایل
بررسی اثر ارزش افزودة بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بر شهرنشینی در استان‌های ایران: کاربردی از رگرسیون کوانتایل

صلاح ابراهیمی؛ مسعود خداپناه؛ منصور زراءنژاد

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.118753.1121

چکیده
  شهرنشینی، یکی از ویژگی‌های اجتناب‌ناپذیر توسعه و بخش مهمی از مدرنیزاسیون ملی است و ارتباط نزدیکی با توسعة اقتصادی دارد. طی چند دهه اخیر، ایران شهرنشینی سریعی را تجربه کرده است که با تغییرات چشمگیری ...  بیشتر
انتخاب مسکن براساس رابطۀ جایگزینی بین ویژگی‌های مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با‌ استفاده از روش انتخاب ‌تجربی از دیدگاه خانوار‌‌ مالک‌نشین در‌ شهر اصفهان
انتخاب مسکن براساس رابطۀ جایگزینی بین ویژگی‌های مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با‌ استفاده از روش انتخاب ‌تجربی از دیدگاه خانوار‌‌ مالک‌نشین در‌ شهر اصفهان

سید محمد رضا میرعلایی؛ محمود محمدی؛ مرتضی سامتی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.111277.1066

چکیده
  برنامه‌ریزی مناسب مدیران شهری، شرکت‌های ساخت‌وساز مسکن و سازمان‌های مربوط به املاک و اراضی شهری برای انتخاب مکان احداث واحدهای مسکونی مستلزم شناخت ترجیحات خانوارهای مالک‌نشین در این حوزه است. در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طبقۀ خلاق: کاوشی در امکان‌هایِ شکل‌گیری اجتماعات و اقتصاد خلاق در تهران
طبقۀ خلاق: کاوشی در امکان‌هایِ شکل‌گیری اجتماعات و اقتصاد خلاق در تهران

نفیسه آزاد؛ سهیلا علیرضانژاد؛ امیر ناظمی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.119589.1123

چکیده
  نظریۀ شهر خلاق، تلاشی برای پاسخ‌دادن به تغییرات فزآیندۀ سرمایه در اقتصادهای شهری عصر اطلاعات است. در این نظریه، شکل‌گیری طبقۀ خلاق در بستر: اقتصاد خلاق و ایجاد مزیت رقابتی برای جذب طبقۀ خلاق، ضروری ...  بیشتر
برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز در شهر تبریز (مطالعه موردی: مناطق 4، 7 و 10)
برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز در شهر تبریز (مطالعه موردی: مناطق 4، 7 و 10)

امید مبارکی؛ منصور خیری زاده؛ یوسف مکاری مکاری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1398، صفحه 89-100

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.121570.1134

چکیده
  یکی از وظایف برنامه‌ریزان شهری، گسترش و تأمین امکانات رفاهی و دسترسی راحت و مناسب کلیه شهروندان است؛ به‌طوری‌که همه افراد به‌طور یکسان از آنها برخوردار شوند. شهرها با هر نقش و وظیفه‌ای، نمی‌توانند ...  بیشتر