بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

حسین پناهی؛ داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ نجمه کشتکاران

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/ue.2019.111991.1070

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین‌منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش‌های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه‌های تولیدی، ...  بیشتر
تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنیک رگرسیون موزون جغرافیایی مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران
تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنیک رگرسیون موزون جغرافیایی مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران

حمیدرضا صارمی؛ محمد حیدری؛ فاطمه آقایی

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22108/ue.2018.109447.1056

چکیده
  مسکن، مهم‌ترین بستر برآوردن نیازهای زیستی، اقتصادی و اجتماعی خانوار باتوجه‌به نوسان‌های فراوان در عرضه و تقاضا به شمار می‌رود که نیازمند برنامه‌ریزی مطلوب به‌منظور ارتقای کیفی محیط مسکونی و پاسخ ...  بیشتر
تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)
تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)

محمود آروین؛ امین فرجی؛ شهرام بذرافکن

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22108/ue.2019.113324.1088

چکیده
  فقر پدیده‌ای چندبعدی است و از عوامل زیادی تأثیر می‌گیرد. در این زمینه مهم‌ترین وظیفۀ جغرافی‌دانان و برنامه‌ریزان شهری استفاده از ابزارهایی به‌منظور شناسایی گستره‌های فقر در سطح شهر برای کاستن مسائل ...  بیشتر
بررسی تأثیر ریسک قیمت انرژی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها بر بودجۀ خانوارهای شهری ایران
بررسی تأثیر ریسک قیمت انرژی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها بر بودجۀ خانوارهای شهری ایران

زین العابدین صادقی؛ حمیده محمد شیرازی؛ علیرضا شکیبایی

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22108/ue.2019.109928.1057

چکیده
  این مقاله برای محاسبۀ تأثیر ریسک قیمت انرژی[1] بر بودجۀ خانوارهای شهری ایران به‌دلیل هدفمندکردن یارانه‌ها، ریسک مخارج نُه بخش هزینه‌ای خانوارهای شهری ایران را برآورد کرده است؛ همچنین در مقالۀ حاضر ...  بیشتر
ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر افزایش امنیت اجتماعی در محلات مسکونی نمونۀ موردی: محلۀ فاطمیۀ شهر مشهد
ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر افزایش امنیت اجتماعی در محلات مسکونی نمونۀ موردی: محلۀ فاطمیۀ شهر مشهد

محمدرضا مبهوت؛ مهدی مداحی؛ امیررضا رضایی گرگانی

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22108/ue.2019.112571.1077

چکیده
  امنیت از مسائلی است که در طول تاریخ اهمیت داشته است. در این راستا در پژوهش حاضر تأثیر کاربری اراضی در محله‌های مسکونی بر میزان امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم ارزیابی و تحلیل شده است. روش تحقیق توصیفی - ...  بیشتر
مقاله کاربردی
ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر با رویکرد استراتژی توسعة شهری
ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر با رویکرد استراتژی توسعة شهری

رزیتا مویدفر؛ زهرا جمشیدیان؛ شکوفه فرهمند

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، صفحه 97-118

https://doi.org/10.22108/ue.2019.115880.1107

چکیده
  اسکان غیررسمی یکی از پیامدهای گسترش شهرها است که پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به همراه دارد. انتخاب روش مناسب مدیریت شهری برای بهبود شرایط بافت آن، امر مهمی است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین ...  بیشتر