دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1395، صفحه 1-143 (1) 
برآورد تابع عرضه مسکن در شهرها و روستاهای استان اصفهان(1390- 1370)

صفحه 37-53

10.22108/ue.2016.22103

رحمان خوش اخلاق؛ شکوفه فرهمند؛ سلمان قاراخانی؛ ساسان قاراخانی دهسرخی