دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
2. تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه‌پژوهی: شهر مشهد)

صفحه 17-36

10.22108/ue.2018.108525.1049

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی؛ سعید ظفری


4. بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران

صفحه 55-70

10.22108/ue.2018.107545.1035

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران