دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، دی 1396 
بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران

صفحه 55-70

10.22108/ue.2018.107545.1035

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران