تعیین قدرت خرید مسکن خانوارهای شهری با استفاده از سیستم مخارج خطی بسط‌یافته (ELES) (نمونه‌پژوهی: مناطق شهری ایران در سال 1393)
تعیین قدرت خرید مسکن خانوارهای شهری با استفاده از سیستم مخارج خطی بسط‌یافته (ELES) (نمونه‌پژوهی: مناطق شهری ایران در سال 1393)

جعفر قادری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2017.79483.0

چکیده
  برای ارزیابی سیاست‌های حمایتی از مسکن، باید قدرت خرید خانوارها تعیین شود. قدرت مالی خرید مسکن هر خانوار تابعی از درآمد خانوار نیست؛ بلکه با مخارج خانوار رابطه معکوس دارد. در این مقاله با استفاده از سیستم ...  بیشتر
تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه‌پژوهی: شهر مشهد)
تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه‌پژوهی: شهر مشهد)

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی؛ سعید ظفری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.108525.1049

چکیده
  به‌طور معمول در کشورهای درحال‌توسعه، رشد شهری از ظرفیت دولت‌ها و شهرداری‌ها برای اراﺋﮥ خدمات و زیرساخت‌های مناسب برای جمعیت، بیشتر است. این مقوله باعث تشدید فقر شهری در شهرها و به‌ویژه شهرهای بزرگ ...  بیشتر
حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری در حقوق کیفری ایران
حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری در حقوق کیفری ایران

اصغر احمدی؛ قدرت الله خسروشاهی؛ باقر شاملو

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 37-54

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2016.21044

چکیده
  قانون­گذار در پاسداری از ارزش­های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم­انگاری رفتارهای ناقض آن­ها می­نماید. یکی از این ارزش­ها، محیط‌زیست شهری است که قانون­گذار ایرانی به حمایت کیفری از ...  بیشتر
بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران
بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.107545.1035

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روند بی‌ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران، از فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394، است. در این راستا، برای کمی‌کردن بی‌ثباتی قیمت مسکن شهری از روش گارچ‌نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی
ارزیابی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی

الهام وفائی؛ پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 71-82

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.102306.1014

چکیده
  چکیده: همگرایی رفاه اجتماعی مناطق یکی از معیارها برای ارزیابی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای است. هدف این مقاله نیز بررسی همگرایی رفاه اجتماعی برای ارزیابی توسعه منطقه‌ای طی دوره زمانی 1379-1392 می‌باشد. برای ...  بیشتر
تحلیل فضایی دسترسی به خدمات عمومی شهری با ﺗﺄکید بر مدیریت عوارض شهرداری (نمونه‌پژوهی تبریز)
تحلیل فضایی دسترسی به خدمات عمومی شهری با ﺗﺄکید بر مدیریت عوارض شهرداری (نمونه‌پژوهی تبریز)

حسین کریم زاده؛ رقیه ناصری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 83-98

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.103593.1020

چکیده
  روش منافع تأمین عوارض شهرداری به دست دولت محلی گویای این است که افراد درصورت بهره‌مندى از خدمات دولت محلی، باید هزﻳﻨﮥ تولید و تدارک این خدمات را برعهده گیرند؛ در حالی که یکی از اشکال‌های وارد بر نظام ...  بیشتر