داوران سال 99

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

سعید

ابراهیمی

استادیار

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان

https://publons.com/researcher/3504586/mina-abootalebi/

مینا

ابوطالبی

سایر

دانشگاه اصفهان

 

ناصر

یارمحمدیان

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

مریم

اصغری

استادیار

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

https://publons.com/researcher/2010421/maryam-asghari/

نعمت اله

اکبری

استاد

دانشگاه اصفهان

 

هادی

امیری

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

ایمان

باستانی فر

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4266921/iman-bastanifar/

رسول

بیدرام

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

ندا

ترابی فارسانی

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

میثم

حداد

مربی

دانشگاه اصفهان

 

حمید

دهقانی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

زهرا

دهقان شبانی

استادیار

دانشگاه شیراز

https://publons.com/search/?search=dehghanshabani

منیره

رفعت

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

شهرام

رئیسی دهکردی

سایر

وزارت امور اقتصاد و دارایی

 

مهدی

ژیانپور

استادیار

جهاددانشگاهی واحد اصفهان

 

احمد

شاهیوندی

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

علی

شائمی برزکی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1686405/ali-shaemi-barzoki/

بابک

صفاری

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

شکوفه

فرهمند

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

ساسان

قاراخانی

سایر

دانشگاه اصفهان

 

وحید

قاسمی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

حسین

قانونی

سایر

دانشگاه تهران

 

صفر

قائد رحمتی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

 

فرزانه

محمدی

استادیار

   

شهرام

معینی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

سید سعید

ملک الساداتی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

رزیتا

مویدفر

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

هما

موذن جمشیدی

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

خدیجه

نصرالهی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

همایون

نورائی

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

رضا

همتی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3258684/reza-hemmati/