نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

لینک

بابک

صفاری

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

شکوفه

فرهمند

دانشیار

شگاه اصفهان

 

رزیتا

مویدفر

دانشیار

شگاه اصفهان

 

نعمت اله

اکبری

دانشیار

شگاه اصفهان

 

روح اله

شهنازی

 

دانشگاه شیراز

 

شهرام

رئیسی دهکردی

سایر

وزارت امور اقتصاد و دارایی

 

فرزانه

محمدی

استادیار

 

 

وحید

قاسمی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

سهراب

دل انگیزان

دانشیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

هما

موذن جمشیدی

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

سعید

ابراهیمی

استادیار

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان

 

مجید

صامتی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

مژگان

سلیمانی

سایر

دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان

 

زهرا

دهقان شبانی

استادیار

دانشگاه شیراز

 

ایمان

کی فرخی

   

 

علی

دهنوی

استادیار

دانشگاه اصفهان