داوران سال 1398

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

مینا

ابوطالبی

سایر

دانشگاه اصفهان

مریم

اصغری

استادیار

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

نعمت اله

اکبری

استاد

دانشگاه اصفهان

هادی

امیری

استادیار

دانشگاه اصفهان

ایمان

باستانی فر

استادیار

دانشگاه اصفهان

رسول

بیدرام

استادیار

دانشگاه هنر اصفهان

میثم

حداد

مربی

دانشگاه اصفهان

زهرا

دهقان شبانی

استادیار

دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

حمید

دهقانی

استادیار

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مهدی

ژیانپور

استادیار

عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی واحد اصفهان

احمد

شاهیوندی

استادیار

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

بابک

صفاری

استادیار

دانشگاه اصفهان

شکوفه

فرهمند

دانشیار

دانشگاه اصفهان

ساسان

قاراخانی

سایر

دانشگاه اصفهان

محمدرضا

قاسمی

   

وحید

قاسمی

دانشیار

دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی

صفر

قائد رحمتی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

شهرام

معینی

استادیار

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

سید سعید

ملک الساداتی

استادیار

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

رزیتا

مویدفر

دانشیار

دانشگاه اصفهان

همایون

نورائی

استادیار

گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

رضا

همتی

استادیار

دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم احتماعی

ناصر

یارمحمدیان

استادیار

دانشکده پژوه شهای عالی در هنر و کارافرینی دانشگاه هنر اصفهان