اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بابک صفاری

اقتصاد شهری و منطقه ای گروه اقتصاد (اقتصاد شهری منطقه ای) ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/b_saffari
b_saffariase.ui.ac.ir

سردبیر

نعمت الله اکبری

اقتصاد شهری و منطقه‌ای و توسعه و برنامه‌ریزی گروه اقتصاد (اقتصاد شهری و منطقه‌ای و توسعه و برنامه‌ریزی)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/n_akbari
n_akbariase.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا ظهرابی

دانشگاه اصفهان

ueres.ui.ac.ir
03137934335

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی عسگری

مدیریت فوریت ها و فجایع دانشیار مدیریت فوریت ها و فجایع، دانشگاه یورک کانادا، کانادا

www.yorku.ca/asgary/
asgaryyorku.ca

اعضای هیات تحریریه

علی ربانی

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~a.rabbani/
a.rabbaniltr.ui.ac.ir
0000-0003-4216-5981

محسن رنانی

اقتصاد بخش عمومی استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/renani
renaniase.ui.ac.ir

مجید صامتی

علوم اقتصادی استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/~majidsameti
majidsametiase.ui.ac.ir

جعفر قادری

اقتصاد شهری و منطقه‌ای دانشیار گروه اقتصاد شهری و منطقه ای دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

shirazu.ac.ir/faculty/home/ghaderi
jghaderirose.shirazu.ac.ir

نادر مهرگان

گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

alvand.basu.ac.ir/~economics/dr.mehregan.html
mehregannaderyahoo.com

شکوفه فرهمند

علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

sh.farahmandase.ui.ac.ir

سهراب دل انگیزان

اقتصاد دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

delangizanrazi.ac.ir

داود بهبودی

اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

dbehbudigmail.com

زهرا دهقان

اقنصاد دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

zdehghanshirazu.ac.ir

روح اله شهنازی

اقتصاد دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

rshahnazishirazu.ac.ir