دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد شهرهای تجارت‌محور اقتصاد ایران مطالعه موردی شش شهر ساحلی: کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22108/ue.2020.121503.1132

مسلم انصاری نسب؛ وحید فرزام؛ زبیده بلوچی


2. تحلیلی بر بازآفرینی اقتصادی شهر با رویکرد گردشگری گاسترونومی (مطالعه موردی: رویداد جشنواره آَش شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22108/ue.2020.123690.1147

محمد تقی حیدری؛ محسن احدنژاد روشتی؛ سعید محرمی