بررسی و تحلیل بازتاب نابرابری‌های فضایی محلات منطقه 2 شهر تهران
بررسی و تحلیل بازتاب نابرابری‌های فضایی محلات منطقه 2 شهر تهران

احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام چرخان

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2022.126996.1174

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، سنجش نابرابری فضایی در منطقه 2 شهر تهران است که با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، رتبه‌بندی محلات و بررسی نابرابری فضایی محلات رسمی و غیررسمی و تحلیل فضایی نابرابری‌های ...  بیشتر