نویسنده = ���������������� ����������
بررسی تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران با استفاده از مدل هدانیک

دوره 5، شماره 2، آبان 1399، صفحه 71-84

10.22108/ue.2022.128249.1186

احسان اصغرزاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی امامی میبدی؛ فرید عسگری