طراحی سیستم نوآوری شهری: موردکاوی شهر همدان
طراحی سیستم نوآوری شهری: موردکاوی شهر همدان

هانیه ثمری؛ سهراب دل انگیزان؛ کیومرث سهیلی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 49-70

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2022.127945.1181

چکیده
  شهرها مأمن و مادر نوآورى و ابتکارات‌اند که با حضور تودة متفکر و وجود تنوع، تعاملات ارزشمند را امکان‌پذیر می‌کنند. به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر نوآوری در محدودة جغرافیای شهری، به‌ویژه سیستم‌های ...  بیشتر