تحلیل دگرگونی سیاست‌گذاریهای افقی و عمودی ساماندهی مشاغل شهری در برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی ایران پس از انقلاب اسلامی
تحلیل دگرگونی سیاست‌گذاریهای افقی و عمودی ساماندهی مشاغل شهری در برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی ایران پس از انقلاب اسلامی

عفت صبوحی؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی؛ نگین صادقی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22108/ue.2021.127327.1178

چکیده
  نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره‌گیری از الگوهای برنامه‌ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های ملی، سازوکارها و سیاست‌گذاری‌های هدایت و کنترل و ساماندهی ...  بیشتر