شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین روش‌های تأمین درآمدی پایدار شهرداری با استفاده از فنون MCDM (مطالعة موردی: شهرداری همدان)
شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین روش‌های تأمین درآمدی پایدار شهرداری با استفاده از فنون MCDM (مطالعة موردی: شهرداری همدان)

روح اله سهرابی؛ آرزو صفری

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.123385.1143

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین روش‌های تأمین درآمدی پایدار شهرداری با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره در شهرداری همدان صورت گرفته است. جامعة آماری تحقیق، تعداد 25 نفر از مدیران ...  بیشتر