بررسی تقاضای بازار گردشگری ادبی (مورد پژوهی: استان کرمان)
بررسی تقاضای بازار گردشگری ادبی (مورد پژوهی: استان کرمان)

فاطمه سام؛ ندا ترابی فارسانی؛ محمد مرتضوی؛ امیر عباس نجفی پور

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 35-48

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2021.126877.1173

چکیده
  گردشگری ادبی شکلی از گردشگری فرهنگی است که به کسب تجربیاتی در حوزة ادبیات منجر می‌شود. پژوهش حاضر درصدد است ظرفیت‌های گردشگری ادبی در استان کرمان، راهکارهای رونق و میزان استقبال گردشگران از تورهای ...  بیشتر