سنجش هزینة مبادلة نهاد برنامه‌ریزی شهری، مورد پژوهشی طرح تفصیلی شهر اصفهان
سنجش هزینة مبادلة نهاد برنامه‌ریزی شهری، مورد پژوهشی طرح تفصیلی شهر اصفهان

احسان مالکی‌پور؛ محمدحسین شریف‌زادگان

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 65-80

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2021.125814.1166

چکیده
  هر برنامه‌ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می‌کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می‌شود تا هزینه‌های مبادله‌ای  را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون ...  بیشتر