نویسنده = ���������� ������������ ��������
تحقق ساختار فضایی مطلوب شهری با ایجاد هسته‌های جدید (مورد مطالعه: شهر اهواز)

دوره 5، شماره 2، آبان 1399، صفحه 19-34

10.22108/ue.2021.125334.1163

محمود آروین؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی