سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد
سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد

مهدی پندار؛ رضا خوش سیما؛ رضا ویسی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.125322.1162

چکیده
  این پژوهش با هدف سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر خلق وفاداری به برند مقصد در صنعت گردشگری انجام شده و شامل دو بخش کمی و کیفی است. در بخش کیفی، با 50 نفر از خبرگان دانشگاه و مدیران مؤسسات گردشگری در شهر مشهد ...  بیشتر