تحلیلی بر بازآفرینی اقتصادی شهر با رویکرد گردشگری گاسترونومی (مطالعه موردی: رویداد جشنواره آَش شهر زنجان)
تحلیلی بر بازآفرینی اقتصادی شهر با رویکرد گردشگری گاسترونومی (مطالعه موردی: رویداد جشنواره آَش شهر زنجان)

محمد تقی حیدری؛ محسن احدنژاد روشتی؛ سعید محرمی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 37-54

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.123690.1147

چکیده
  امروزه گردشگری بر غذا تأثیر گذاشته و این امر به شکل‌گیری محیط حمایتی و ایجاد زیرساخت‌های اولیه و درنهایت، به توسعة کارآفرینی منجر شده است. در این بین، گردشگری گاسترونومی، یکی از انواع گردشگری است؛ این ...  بیشتر