برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز در شهر تبریز (مطالعه موردی: مناطق 4، 7 و 10)
برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز در شهر تبریز (مطالعه موردی: مناطق 4، 7 و 10)

امید مبارکی؛ منصور خیری زاده؛ یوسف مکاری مکاری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 89-100

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.121570.1134

چکیده
  یکی از وظایف برنامه‌ریزان شهری، گسترش و تأمین امکانات رفاهی و دسترسی راحت و مناسب کلیه شهروندان است؛ به‌طوری‌که همه افراد به‌طور یکسان از آنها برخوردار شوند. شهرها با هر نقش و وظیفه‌ای، نمی‌توانند ...  بیشتر