نویسنده = �������� ���������� ����������
برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز در شهر تبریز (مطالعه موردی: مناطق 4، 7 و 10)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 89-100

10.22108/ue.2020.121570.1134

امید مبارکی؛ منصور خیری زاده؛ یوسف مکاری مکاری