بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان به‌منظور تأمین مالی کاربری‌های مسکونی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان به‌منظور تأمین مالی کاربری‌های مسکونی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)

فرشته جندقی میبدی؛ مرتضی جعفرزاده نجار؛ عباسعلی کوثری

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 99-112

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2021.121523.1133

چکیده
  یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بافت‌های فرسوده در کشور مجموعة پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)‌ است که اکنون با گذشت بیش از بیست سال از آغاز طرح نوسازی و بهسازی این بافت، مشارکت‌نکردن مالکان و ساکنان در ...  بیشتر