الگوی فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: شهر خرم‌آباد)
الگوی فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: شهر خرم‌آباد)

عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی؛ بهناز محمدیاری

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 113-126

https://doi.org/10.22108/ue.2021.120085.1125

چکیده
  یکی از معضلات شهرهای درحال توسعه، شکل‌گیری طبقه‌ای از جوامع انسانی فقیر است. پدیدة فقر در شهرها پیامدهای منفی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی برای شهر و ساکنان به دنبال دارد؛ بنابراین، شناسایی الگوی توزیع ...  بیشتر