نویسنده = ������ �������� ��������
الگوی فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: شهر خرم‌آباد)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 113-126

10.22108/ue.2021.120085.1125

عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی؛ بهناز محمدیاری