طبقۀ خلاق: کاوشی در امکان‌هایِ شکل‌گیری اجتماعات و اقتصاد خلاق در تهران
طبقۀ خلاق: کاوشی در امکان‌هایِ شکل‌گیری اجتماعات و اقتصاد خلاق در تهران

نفیسه آزاد؛ سهیلا علیرضانژاد؛ امیر ناظمی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.119589.1123

چکیده
  نظریۀ شهر خلاق، تلاشی برای پاسخ‌دادن به تغییرات فزآیندۀ سرمایه در اقتصادهای شهری عصر اطلاعات است. در این نظریه، شکل‌گیری طبقۀ خلاق در بستر: اقتصاد خلاق و ایجاد مزیت رقابتی برای جذب طبقۀ خلاق، ضروری ...  بیشتر