ارزیابی زیست‌پذیری فرهنگی کلان‌شهر اصفهان
ارزیابی زیست‌پذیری فرهنگی کلان‌شهر اصفهان

شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2020.116626.1111

چکیده
  امروزه بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و توسعه‌یافتۀ جهان، درصدد بهره‌بردن از منابع فرهنگی خود در شهرها هستند تا به سوی پیشرفت اقتصادی بیشتر گام بردارند. این امر علاوه بر منابع، نیازمند برنامه‌ریزی ...  بیشتر