تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)
تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)

محمود آروین؛ امین فرجی؛ شهرام بذرافکن

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.113324.1088

چکیده
  فقر پدیده‌ای چندبعدی است و از عوامل زیادی تأثیر می‌گیرد. در این زمینه مهم‌ترین وظیفۀ جغرافی‌دانان و برنامه‌ریزان شهری استفاده از ابزارهایی به‌منظور شناسایی گستره‌های فقر در سطح شهر برای کاستن مسائل ...  بیشتر