تحقق ساختار فضایی مطلوب شهری با ایجاد هسته‌های جدید (مورد مطالعه: شهر اهواز)
تحقق ساختار فضایی مطلوب شهری با ایجاد هسته‌های جدید (مورد مطالعه: شهر اهواز)

محمود آروین؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2021.125334.1163

چکیده
  ساختار چندهسته‌ای با کالبد، اقتصاد و وضعیت شهرهای کنونی به‌خصوص کلان‌شهرها تناسب بیشتری دارد. این ساختار به مفهوم عدالت در برنامه‌ریزی شهری و اقتصاد شهری در شهر نزدیک‌تر است. در شهرهای چندهسته‌ای ...  بیشتر
تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)
تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)

محمود آروین؛ امین فرجی؛ شهرام بذرافکن

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.113324.1088

چکیده
  فقر پدیده‌ای چندبعدی است و از عوامل زیادی تأثیر می‌گیرد. در این زمینه مهم‌ترین وظیفۀ جغرافی‌دانان و برنامه‌ریزان شهری استفاده از ابزارهایی به‌منظور شناسایی گستره‌های فقر در سطح شهر برای کاستن مسائل ...  بیشتر