تعیین ترکیب بهینۀ مستأجر در مراکز خرید با لحاظ اثرات خارجی بین‌فروشگاهی مطالعۀ موردی: اصفهان سیتی‌سنتر
تعیین ترکیب بهینۀ مستأجر در مراکز خرید با لحاظ اثرات خارجی بین‌فروشگاهی مطالعۀ موردی: اصفهان سیتی‌سنتر

ناصر یارمحمدیان؛ رزیتا مویدفر؛ فاطمه شریفی رنانی؛ رضا نصر اصفهانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 75-96

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.112250.1075

چکیده
  توسعۀ مراکز خرید در شهرها موجب پدیدآمدن مسئله‌ای برای توسعه‌دهندگان آن می‌شود. آن مسئله، ترکیب بهینۀ فروشگاه‌ها در مراکز خرید است. هم‌جواری فروشگاه‌های مشابه و متنوع برای هر کاربر باعث افزایش جذابیت ...  بیشتر