نویسنده = �������� �������������� ����������
بررسی تأثیر ریسک قیمت انرژی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها بر بودجۀ خانوارهای شهری ایران

دوره 3، شماره 2، دی 1397، صفحه 57-78

10.22108/ue.2019.109928.1057

زین العابدین صادقی؛ حمیده محمد شیرازی؛ علیرضا شکیبایی