بررسی تأثیر ریسک قیمت انرژی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها بر بودجۀ خانوارهای شهری ایران
بررسی تأثیر ریسک قیمت انرژی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها بر بودجۀ خانوارهای شهری ایران

زین العابدین صادقی؛ حمیده محمد شیرازی؛ علیرضا شکیبایی

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 57-78

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.109928.1057

چکیده
  این مقاله برای محاسبۀ تأثیر ریسک قیمت انرژی[1] بر بودجۀ خانوارهای شهری ایران به‌دلیل هدفمندکردن یارانه‌ها، ریسک مخارج نُه بخش هزینه‌ای خانوارهای شهری ایران را برآورد کرده است؛ همچنین در مقالۀ حاضر ...  بیشتر