تحلیلی بر نیازسنجی و رضایت سنجی شهروندان جهت کاربرد در برنامه‌ریزی توسعه شهری - مطالعه موردی شهروندان شهر جوزدان
تحلیلی بر نیازسنجی و رضایت سنجی شهروندان جهت کاربرد در برنامه‌ریزی توسعه شهری - مطالعه موردی شهروندان شهر جوزدان

داریوش مرادی؛ مولود صالحی نجف آبادی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 99-117

https://doi.org/10.22108/ue.2016.22106

چکیده
  نیازها انگیزه‌های مهم رفتار فردی و جمعی معرفی‌شده‌اند که تداوم و بقای زندگی انسان‌ها در برآورده ساختن آن‌هاست و رفتارها بازتابی از نیازها هستند. رضایت درجه‌ای از عملکرد واقعی سازمان است کـه انتظـارات ...  بیشتر