نویسنده = ������������ ��������
سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 35-50

10.22108/ue.2020.125322.1162

مهدی پندار؛ رضا خوش سیما؛ رضا ویسی