بررسی همگرایی هزینة خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی
بررسی همگرایی هزینة خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

سارا معصوم زاده؛ مهدی شیرافکن

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.107717.1040

چکیده
  توزیع درآمد و هزینة خانوارها یکی از شاخص‌های بررسی وجود تفاوت بین استان‌ها به لحاظ اقتصادی است. چه‌بسا یکی از اهداف برنامه‌های توسعة کشور، از میان برداشتن چندگانگی بین استان‌ها و تحقق رشد و توسعة ...  بیشتر