بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

حسین پناهی؛ داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ نجمه کشتکاران

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2019.111991.1070

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین‌منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش‌های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه‌های تولیدی، ...  بیشتر
بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران
بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.107545.1035

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روند بی‌ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران، از فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394، است. در این راستا، برای کمی‌کردن بی‌ثباتی قیمت مسکن شهری از روش گارچ‌نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش ...  بیشتر