نویسنده = حسین پناهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/ue.2019.111991.1070

حسین پناهی؛ داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ نجمه کشتکاران


2. بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-70

10.22108/ue.2018.107545.1035

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران