بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران
بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران

حسین پناهی؛ توکل آقایاری هیر؛ سید علی آل عمران

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.107545.1035

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روند بی‌ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران، از فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394، است. در این راستا، برای کمی‌کردن بی‌ثباتی قیمت مسکن شهری از روش گارچ‌نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش ...  بیشتر