تحلیل اثر اقتصاد نفت‌پایه، انتظارات و چرخۀ ادواری عرضه بر قیمت مسکن کلان‌شهرهای منتخب ایران (1379-1394)
تحلیل اثر اقتصاد نفت‌پایه، انتظارات و چرخۀ ادواری عرضه بر قیمت مسکن کلان‌شهرهای منتخب ایران (1379-1394)

شهرام معینی؛ سید حسین میرجلیلی؛ سیده مهسا منیری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.107822.1044

چکیده
  مسکن یکی از نیازهای اساسی جوامع، کالایی فاقد جانشین و دارای نقش سرمایه‌ای تلقی می‌شود و بخش مسکن، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی در تمامی کشورهاست. ارتباط و پیوند گستردۀ این بخش با سایر بخش‌های ...  بیشتر