تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی: رویکرد الگوی رگرسیون انتقال ملایم
تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی: رویکرد الگوی رگرسیون انتقال ملایم

ابوالقاسم گل خندان؛ محمد علیزاده

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 43-58

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2018.103861.1023

چکیده
  مطاﻟﻌﮥ حاضر اثرگذاری غیرخطی شهرنشینی را بر مخارج بخش عمومی (دولت)، در ایران طی سال‌های 1339تا1393 بررسی کرده است. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، در حکم یکی از برجسته‌ترین الگوهای تغییر ...  بیشتر