تحلیل فضایی دسترسی به خدمات عمومی شهری با ﺗﺄکید بر مدیریت عوارض شهرداری (نمونه‌پژوهی تبریز)
تحلیل فضایی دسترسی به خدمات عمومی شهری با ﺗﺄکید بر مدیریت عوارض شهرداری (نمونه‌پژوهی تبریز)

حسین کریم زاده؛ رقیه ناصری

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 83-98

https://doi.org/10.22108/ue.2018.103593.1020

چکیده
  روش منافع تأمین عوارض شهرداری به دست دولت محلی گویای این است که افراد درصورت بهره‌مندى از خدمات دولت محلی، باید هزﻳﻨﮥ تولید و تدارک این خدمات را برعهده گیرند؛ در حالی که یکی از اشکال‌های وارد بر نظام ...  بیشتر