ارزیابی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی
ارزیابی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی

الهام وفائی؛ پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22108/ue.2018.102306.1014

چکیده
  چکیده: همگرایی رفاه اجتماعی مناطق یکی از معیارها برای ارزیابی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای است. هدف این مقاله نیز بررسی همگرایی رفاه اجتماعی برای ارزیابی توسعه منطقه‌ای طی دوره زمانی 1379-1392 می‌باشد. برای ...  بیشتر